ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden wordt Martin Brood Patisserie Chocolade hierna genoemd als Luxe Bakkerij Martin

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Luxe Bakkerij Martin. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Luxe Bakkerij Martin te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Luxe Bakkerij Martin zijn vrijblijvend. Luxe Bakkerij Martin accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Luxe Bakkerij Martin behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Luxe Bakkerij Martin behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Luxe Bakkerij Martin bezorgt alleen in Valkenswaard m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur. De klant dient voor minimaal € 25,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Luxe Bakkerij Martin. De bezorgkosten zijn € 6,00. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen en indien van toepassing er voldoende koelruimte aanwezig is. Gebak, taarten, vlaaien en snacks moeten gekoeld bewaard te worden, IJstaarten in de diepvries. Chocolade en onze broodproducten op kamertemperatuur. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Luxe Bakkerij Martin zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Luxe Bakkerij Martin ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Luxe Bakkerij Martin daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Luxe Bakkerij Martin aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Luxe Bakkerij Martin een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Luxe Bakkerij Martin.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Luxe Bakkerij Martin de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Luxe Bakkerij Martin wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Luxe Bakkerij Martin. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Luxe Bakkerij Martin zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Luxe Bakkerij Martin, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Luxe Bakkerij Martin over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Luxe Bakkerij Marin opgave doet van een adres is Luxe Bakkerij Martin gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Luxe Bakkerij Martin
Leenderweg 10
5554 CL Valkenswaard

Aansprakelijkheid

Luxe Bakkerij Martin is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Luxe Bakkerij Martin is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Luxe Bakkerij Martin komen. Luxe Bakkerij Martin draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Luxe Bakkerij Martin eveneens geen verantwoordelijkheid. Luxe Bakkerij Martin is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luxe Bakkerij Martin, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luxe Bakkerij Martin. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Luxe Bakkerij Martin uitgesloten.

Diversen

De klant van Luxe Bakkerij Martin dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Luxe Bakkerij Martin geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Luxe Bakkerij Martin garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Luxe Bakkerij Martin het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Luxe Bakkerij Martin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Luxe Bakkerij Martin kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Luxe Bakkerij Martin geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Luxe Bakkerij Martin. Niets uit uitgaven of publicaties van Luxe Bakkerij Martin mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxe Bakkerij Martin.
Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Luxe Bakkerij Martin en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Luxe Bakkerij Martin te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Luxe Bakkerij Martin te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Luxe Bakkerij Marin
Leenderweg 10
5554 CL Valkenswaard[T] 040-2012655[W] https://www.bakkerijmartin.nl[E] info@bakkerijmartin.nl[KvK] 68040733[BTW nr.] NL857276621.B.01[IBAN] NL21 ING B 0009477997